Referent ds. sprzedaży

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referent ds. sprzedaży

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:

 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej i terminalu płatniczego
 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • miłe usposobienie i przyjazne nastawieniem do ludzi
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski)
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • uczciwość
 • odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie,

 

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata/kandydatki:

 • znajomość  obsługi programu  sprzedażowo magazynowego

 

3. Zakres  obowiązków na stanowisku pracy:

 • obsługa kasy biletowej,
 • rezerwacja grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz zajęć edukacyjnych,
 • sprzedaż w sklepie wydawnictw i innych produktów z oferty handlowej Muzeum,
 • ewidencja i sporządzanie raportów sprzedaży,
 • przygotowywanie zestawień dotyczących frekwencji,
 • udzielanie informacji turystycznej, prowadzanie zwiedzających i udzielanie podstawowych informacji na temat komunikacji po Muzeum oraz prezentowanych kolekcji,
 • udzielanie informacji o ofercie Muzeum i organizacji ruchu w Muzeum,
 • pomoc we wszelkich działaniach popularyzatorskich realizowanych przez Muzeum, w tym

opieka nad zwiedzającymi oraz salami ekspozycyjnymi i zgromadzonymi w nich zabytkami w godzinach otwarcia dla zwiedzających.

 

4. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • zatrudnienie: kwiecień 2019 r., umowa na zastępstwo  

 

 1. Oferujemy:
 • ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

 1.  Wymagane dokumenty:
 • CV  zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r., do godz. 15:00 w sekretariacie Muzeum lub nadsyłać pocztą tradycyjną  pod adres: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1; 62-200 Gniezno  w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„Oferta kandydata/kandydatki na stanowisko: „referent ds. sprzedaży”

 

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest: Grażyna Burzańska t. (61) 426-46-41 w. 208 e-mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl

 

Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

 

 1. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat/kandydatka przystępujący/a do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pana/Pani o pracę jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1.
 2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
 3. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych  ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
 5. Przysługujące uprawnienia:
 1. prawo  żądania od administratora danych dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo usunięcia danych,  
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych,

przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Początków Państwa Polskiego  w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 3. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 208 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum – pokój „Kadry”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#praca #muzeum