Konferencja naukowa „Słowianie połabscy”

fot. MPPPG

Jednym z wydarzeń inspirowanych wystawą pt. „Słowianie połabscy” jest międzynarodowa konferencja naukowa, która odbędzie się w naszym Muzeum 25 i 26 października 2019 r.

Tematyka dotycząca Słowian połabskich jest mało reprezentowana w polskiej historiografii, przez co mało znana polskiemu środowisku naukowemu. Tymczasem w nauce niemieckiej jest to jedno z bardziej eksploatowanych zagadnień z zakresu wczesnego średniowiecza. Przyczyny tego są oczywiste. Jednak szersza analiza problematyki Połabia z punktu widzenia relacji z ziemiami na wschód od Odry może mieć istotne znaczenie dla rozwoju stanu badań nad okresem plemiennym w Polsce i początkami państwa polskiego.

Celem konferencji jest wskazanie najważniejszych problemów badawczych dotyczących Słowian połabskich oraz ukazanie wielości interpretacji i postaw naukowych z nią związanych. W konferencji wezmą udział zarówno badacze niemieccy, jak i polscy, nieliczni zajmujący się tą problematyką.

Konferencja ma charakter otwarty, zachęcamy do uczestnictwa.
 

--- PROGRAM ---
 

KONFERENCJA „SŁOWIANIE POŁABSCY” (POLABEN KONFERENZ), Gniezno, 25-26.10.2019


25.10.2019

11:00-11:30
Oficjalne otwarcie (Offizielle Eröffnung)

11:40-12:00 
Prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, „Stan badań nad językiem połabskim i perspektywy badawcze” („Stand der Untersuchungen über polabische Sprache und Untersuchungsperspektiven”)
Dyskusja (Diskussion) – 20 min

12:20-12:40  
Dr Paweł Migdalski, „Polskie syntezy dziejów Słowiańszczyzny północno-zachodniej przełomu XIX i XX w. na tle dziejopisarstwa niemieckiego” („Polnische Synthesen der Geschichte von nordwestlichen slawischen Gebieten um die Wende vom 19. zum 20. Jhd. auf dem Hintergrund der deutschen Geschichtsschreibung”)

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

13:00-13:20  
Przerwa (Pause)

13:20-13:40
Dr Paweł Babij, „Wojskowość Słowian połabskich” („Militärwesen des Polaben”)

14:00-14:20
Prof. dr hab. Stanisław Rosik, „Na tropie pogańskiego braterstwa: kult Trzygława w strefie połabsko-pomorskiej w XII w. w świetle przekazów z XII w.” („Auf den Spuren der heidnischen Brüderschaft: Kult von Trzygław in der Polaben-Pommern-Zone im 12. Jhd. im Hinblick auf Überlieferungen aus dem 12. Jhd.”)
Dyskusja (Diskussion) – 20 min

14:40-16:00
Przerwa (Pause)

16:20-16:40
Dr Felix Biermann, „The Lutician tribal league (10th-12th c.) – archaeology and history”

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

17:00-17:20
Lukas Goldmann, „Function of island settlements in the western Slavic area in general in the Polabian territory in particular”

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

17:40-18:00
Bartosz Tietz, „Pośrodku moczarów zbudował mały domek i żył bezpiecznie. Osadnictwo na wyspach jeziornych Słowian północno-zachodnich” („In der Mitte vom Sumpf hat er ein kleines Haus gebaut und lebte sicher… ”)

Dyskusja (Diskussion) – 20 min


26.10.2019

9:00-9:20      
Normen Posselt, „The Slavs and their neighbours – trading relationships and long-distance connections in northwestern-slavic territory”

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

9:40-10:00    
Dr Uwe Michas, „Der slawische Burg-Siedlungskomplex in Berlin Spandau”

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

10:20-10:40
Dr Paweł Szczepanik, „Budynek reprezentacyjny (?) oraz kompleks osadniczy w Groß Raden. Próba reinterpretacji” („Repräsentationsgebäude (?) oder Siedlungskomplex in Groß Raden. Neuinterpretationsversuch”)

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

11:00-11:20
Przerwa (Pause)

11:20-11:40
Łukasz Kaczmarek, „Ceramika połabska i wielkopolska. Podobieństwa i różnice” („Polabische und Großpolnische Keramik. Ähnlichkeiten und Unterschiede”)

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

12:00-12:20  
Dr Kamil Kajkowski, dr Leszek Gardeła, „Ostrogi antropomorficzne (?) a problem kontaktów interregionalnych połabskich elit we wczesnym średniowieczu” („Anthropomorphische Sporen (?) und das Problem der interregionalen Kontakte von Polabenelite im Frühmittelalter”)

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

12:40-13:00  
Dr Sławomir Wadyl, „Klamry haczykowate na Słowiańszczyźnie połabskiej i na ziemiach pruskich. Świadectwo kontaków czy interegionalny fenomen?” („Gürtelhaken auf den slawischen Polabengebieten und auf preußischen Gebieten. Beweis für Kontakte oder interregionales Phänomen?”)

Dyskusja (Diskussion) – 20 min

13:20-13:40
Podsumowanie i zakończenie obrad (Zusammenfassung und Konferenzabschluss)

 

Miejsce: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1, Gniezno
(Ort: Museum der Anfänge des polnischen Staates in Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1, Gniezno)

 

 

#SłowianiePołabscy #konferencja #PolabenKonferenz