Poszukujemy specjalisty ds. promocji i informacji

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie poszukuje kandydatki i kandydatów na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. promocji i informacji.

 1. Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:

 • Średnie z maturą 
 • doświadczenie w pracy z zakresu reklamy i promocji
 • umiejętność redagowania i edycji tekstów („lekkie pióro”, doskonałe posługiwanie się językiem polskim, znajomość zasad polskiej ortografii i interpunkcji)
 • dobra znajomość języka obcego (preferowany język angielski) w mowie i piśmie
 • znajomość obsługi pakietu Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej
 • kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność

 

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata/kandydatki:

 • znajomość obsługi podstawowych programów graficznych
 • znajomość funkcjonowania środowiska mediów społecznościowych
 • znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
 • znajomość dowolnego systemu zarządzania treścią (np. Joomla!, Wordpress, autorskie)

 

3. Zakres  obowiązków na stanowisku pracy:

 • realizacja przyjętych strategii: rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
 • współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 • redakcja tekstów promocyjnych i informacyjnych
 • prowadzenie strony internetowej, newslettera Muzeum, koordynacja mediów społecznościowych, w tym zarzadzanie kampaniami reklamowymi
 • nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z mediami (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, informatory kulturalne itp.)
 • współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych (m.in. przygotowywanie comiesięcznych kalendariów)
 • utrzymywanie relacji z innymi podmiotami zewnętrznymi
 • opracowywanie materiałów sprawozdawczych oraz raportów z zakresu działalności promocyjnej
 • ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. marketingu i sprzedaży
 • praca w zespołach projektowych

 

 

 

 

4. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • zatrudnienie:  luty 2020 r.

 

  1. Oferujemy:
 • ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

  1. Wymagane dokumenty: 
 • CV ze wskazaniem danych kontaktowych (nr telefonu lub adres mail),  
 • kserokopie świadectw pracy, potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w terminie do dnia 9 stycznia 2020 r., do godz. 15:00 w sekretariacie Muzeum lub nadsyłać pocztą tradycyjną  pod adres: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1; 62-200 Gniezno  w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„Oferta kandydata/kandydatki na stanowisko: specjalista ds. promocji i informacji”

 

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest: Grażyna Burzańska t. (61) 426-46-41 w. 208 e-mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl

 

Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

 

Prosimy o załączenie klauzuli zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ze zm.  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w  załączonych dokumentach do aplikacji”.

 

 

 

 1. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 1. Administratorem  Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się o pracę jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1.
 2. Cel i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym wizerunek  zawarte w aplikacji, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
 5. Przysługujące uprawnienia:
 1. prawo  dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych, 

przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Początków Państwa Polskiego  w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. 
 3. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 208 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum – pokój „Kadry”

#oferta #praca #muzeum #promocja