dr Michał Bogacki

fot. Tori Ferenc

dr Michał Bogacki
Dyrektor MPPP w Gnieźnie

t: 61 426 46 41 w. 205

W myśl Statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Dyrektor kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, sprawuje pieczę nad mieniem placówki oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

W roku 2001 ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Historia. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej: Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Pracował jako m.in. adiunkt w Instytucie Historii UAM, nauczyciel historii, dyrektor ośrodka kultury w Mielniku. Był prezesem Stowarzyszenia Odtwórstwa Historycznego AUREA TEMPORA.

Od 2015 roku jest dyrektorem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z wojskowością w okresie średniowiecza oraz wykorzystaniem dziedzictwa kultury we współczesnym świecie, przede wszystkim w aspekcie popularyzacji dziejów, edukacji i rozwoju turystyki kulturowej.

Wybrana bibliografia:

Publikacje zwarte:

 • Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza, „Wydawnictwo Replika”, Zakrzewo 2009
 • Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich na przykładzie Gminy Mielnik w województwie podlaskim, Mielnik 2011, współautor: Katarzyna Monika Turosieńska-Durlik.

Artykuły:

 • Film fabularny jako paradokument, w: Dokument filmowy i telewizyjny, (red.) Maciej Szczurowski, Toruń 2004, s. 74-97.
 • Znaczenie źródeł archeologicznych do badań nad wojskowością średniowieczną, [w:] VII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości. Źródła w badaniach historii wojskowej, pod red. Kazimierza Pindela, Toruń 2004, s. 28-41.
 • Charakter występowania wojowników obcych w siłach zbrojnych monarchii wczesnopiastowskiej, [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, Numer specjalny, (red.) Karol Olejnik, Zbigniew Pilarczyk, Poznań 2005, s. 21-45.
 • Czy historia może być atrakcyjna? Czyli o przeszłości i jej „żywych” przejawach w początku XXI wieku, Zeszyty dziedzictwa kulturowego, (red.) Karol Łopatecki i Wojciech Walczak, Białystok 2007, s. 201-221.
 • Wizualne sposoby upowszechniania wiedzy o przeszłości na przykładzie obchodów związanych z Powstaniem Wielkopolskim, [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” Poznań 17 grudnia 2008", (red.) Janusz Karwat, Poznań 2008, s. 167-181.
 • Obronny charakter granic pierwszej monarchii wczesnopiastowskiej, [w:] Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojnie… Studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin profesorowi Karolowi Olejnikowi, (red.) Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Toruń 2008, s. 72-89.
 • Miejsce i rola uzbrojenia w badaniach nad wojskowością średniowiecza, [w:] Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, (red.) Paweł Kucypery, Piotr Pudło, Bartosz Żabiński, Toruń 2009, s. 7-44.
 • Minione i współczesne odtwarzanie militarnej przeszłości człowieka, Z otchłani wieków, R. 63, nr 1-4/2008, s. 11-24.
 • Czy można „ożywić” muzeum? Edukacja muzealna a odtwórstwo historyczne, [w:] Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej, Materiały Konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 11 – 13 września 2009 roku, (red.) Jacek Wrzesiński, Andrzej M. Wyrwa, Lednica-Gniezno 2010.
 • O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, [w:] Turystyka Historyczna, nr 5/2010, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2010_05_01.pdf
 • "Wżywanie się" w przeszłość – odtwórstwo historyczne a nauka, [w:] Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce, (red.) Krzysztof Obremski, Jarosław Wenty, Toruń 2010, s. 161-195.

 

#MichałBogacki #dyrektor #historia