Łucja Drzewiecka-Ranoszek

fot. Tori Ferenc

Łucja Drzewiecka-Ranoszek
Rysownik-dokumentalista
Dział Naukowy | Pracownia archeologiczna

e: lucja.drzewiecka-ranoszek@muzeumgniezno.pl
t:  61 426 46 41 w. 212

Wykonywanie dokumentacji rysunkowej podczas badań archeologicznych – profile, rzuty poziome, rysunki techniczne map, czy rysunki zabytków. Rysunki w formie grafiki komputerowej z badań archeologicznych, digitalizacji tejże. Wykonywanie  innej działalności związanej z elementami graficznymi i plastycznymi – pomoc w aranżacji plastycznej muzealnych wystaw czasowych i konferencji naukowych.

Ukończyła LO w Gnieźnie oraz Szkołę Kreślarską w Poznaniu. Od 1978r. pracuje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na stanowisku rysownika – dokumentalisty. Uczestniczyła w badaniach archeologicznych prowadzonych na terenie całego Gniezna - Góra Lecha, Jezioro Święte i okolicach Gniezna.

Uczestniczyła także w badaniach archeologicznych poprzedzających budową autostrady A2 – w Daniszewie i Sługocinku  k. Konina w woj. wielkopolskim oraz  poprzedzających budowę obwodnicy DK 15  na odcinku Gniezno-Jankowo Dolne.

Wybrana bibliografia:

Rysunki do Artykułów:

 • Gniezno. Studia i materiały  historyczne, t. II. (1987), T. Sawicki, Sprawozdanie z badań na Górze Lecha w Gnieźnie przy ul.Kolegiaty 2 (Stanowisko 15D) w latach 1982-1983 , Ryc.1,2                                                                                                                                                                              
 • Gniezno. Studia i materiały  historyczne, t. III. (1990), E. Rogowska, K. Szurkowska. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Gnieźnie przy kościele Franciszkanów w latach 1983-84. Ryc.1
 • Gniezno. Studia i materiały  historyczne, t. III. (1990), T. Sawicki, Sprawozdanie z badań Wykopaliskowych na Górze Lecha w Gnieźnie przy ul. Kolegiaty 4  (Stanowisko 15D) w 1984 r. Wstępna analiza stratygraficzno-chronologiczna.Ryc.1                                                                                                                                                                              
 • Gniezno. Pierwsza stolica Polski. Miasto św.Wojciecha (1995), T. Sawicki, Gnieźnieński zespół grodowy-fazy rozwojowe. Ryc.A/I    
 • Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, (1998), T. Sawicki, Abb.30-32
 • Slavia Antiqua, Civitates Principales, (1999) T. Sawicki , Z badań nad przestrzeniami topograficznymi i funkcji grodu książęcego na Górze Lecha  w Gnieźnie,Ryc.1-4, 6, 8-11                          
 • Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t.V, (2000) T. Janiak Z badań nad świecką architekturą starego rynku w Gnieźnie z przełomu średniowiecza i nowożytności, stan. 7, gm. loco, byłe woj. poznańskie. Ryc.1-10;  T. Janiak, J.Kurzawa,  Grób późnoneolityczny z Recza, stan.11, Gm.Rogowo, byłe woj. bydgoskie, Ryc. 1a-1b                                                     
 • Kronika Wielkopolski (2000), T. Sawicki, Najnowsze wyniki badań nad gnieźnieńskim zespołem grodowym. Ryc.1,3,4,6
 •  Kronika Wielkopolski (2000), T. Janiak, Relikty przedromańskich konfesji św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej. Ryc.1,3,4
 • Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych. (2001), Cz. Strzyżewski, Zasiedlenie Gniezna i jego okolicy w pradziejach i starożytności, Ryc.1,2,3
 • T.Janiak, Cz.Strzyżewski, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie i w jego regionie, Ryc.1-10
 • T. Sawicki, Wczesnośredniowieczny zespół grodowy w Gnieźnie, ryc.1-5,A-E, 6I-III,11A-B,19
 • T. Janiak, Relikty romańskiej konfesji św.Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej z przełomu XI i XII wieku (tzw. konfesja III),Ryc.1-8,17-19
 • T. Sawicki, Badania przy kościele św. Jerzego w Gnieźnie, Ryc.2-3,7,12-13
 • T. Sawicki, Pracownia romańskiej ceramiki architektonicznej na Górze Lecha, ryc.1,5A-B
 • T. Sawicki, Z badań nad zamkiem książęcym na Górze Lecha w Gnieźnie, ryc.1,9,12
 • Rocznik Krakowski, t. LXVIII, (2002), St. Pasiciel, Kościół Franciszkański w Krakowie w XIII wieku, Ryc.3,5,12,15,16
 • Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, (2003), T. Janiak, Ryc. 1-7, 17-19; rysunki kafli 35-36,53,75,102-103, 239-240   
 • Slavia Antiqua, tom XLIV - Rok 2003, T. Janiak, Czy Bolesław Chrobry był czczony jako święty? Z badań nad przestrzenią liturgiczną przedromańskiej katedry w Poznaniu (do połowy XI w.),Ryc.1-7
 • Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, (2005), St. Pasiciel, Ryc.7,22,24,71,115,122,134
 • Slavia Antiqua, tom XLIV - Rok 2008, T. Janiak, Grobowiec Mieszka III Starego w Kolegiacie pw. św. Pawła w Kaliszu - próba rozwiązania problemu, Ryc.1-2,7-12,14
 • Architektura romańska w Polsce, T. Janiak, (2009), Z badań nad przestrzenią liturgiczną romańską katedry w Gnieźnie. 1,2,4,6,7,10,11-13,17,21,22
 • Polska około roku 1000, (2011), T. Janiak, opracowanie graficzne map i rzutów, 10 rycin
 • Gniezno miasto królów, (2012), Katedra gnieźnieńska-bazylika koronacyjna królów polskich, Ryc. 1-3
 • Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych gnieźnieńskiego grodu osadniczego, (2012), M. Kara, Słowo wstępne, Ryc.1;
 •  T. Janiak, Stanowiska 14 i 15 w Gnieźnie w świetle najnowszych badań archeologicznych , Ryc.1,2,3,4;
 •  T. Sawicki, Stanowisko 22 w Gnieźnie w świetle badań archeologicznych,  Ryc.1,2
 • Studia nad dawną Polską, tom 3, (2009), prof. Z.Kurnatowska, Wielkopolska kolebką państwa polskiego, Ryc.2,4,5; prof. B.Nowaczyk, Dzieje geologiczne i geomorfologiczne Wysoczyzny Gnieźnieńskiej i Gniezna w ostatnich 20 000 lat, Ryc.2-3
 • Studia Lednickie, (2008), T. Janiak, Domniemana wczesnośredniowieczna budowla sakralna na II podgrodziu w Gnieźnie. Z badań nad topografią sakralną gnieźnieńskiego zespołu grodowego. Ryc.1-2
 • Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań. Materiały z konferencji naukowej w MPPP w Gnieźnie, (2014), T. Janiak
 • Gotycka przebudowa kościoła klasztornego cystersek w Trzebnicy. Kaplica św. Jadwigi i nieukończony chór, (2014), St. Pasiciel, Ryc.31-32
 • Konserwacja kafli, (2014), folder, L. Piotrowska - Cześnik, J. Magrian, Konserwacja gotyckich kafli picowych MPPP w Gnieźnie , Ryc.2,3,4
 • Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.VI /2015, T. Janiak, Architektura przedromańska na Górze Lecha w świetle badań archeologicznych - zarys problematyki, Ryc. 1-3, 6, 9-10  
 • Średniowieczne i nowożytne pomosty oraz umocnienia brzegowe dawnego Jeziora Świętego w Gnieźnie, W. Krysiński - Praca magisterska, Ryc.2-5     

#ŁucjaDrzewieckaRanoszek #rysownik #archeologia