Łukasz Kaczmarek

fot. Tori Ferenc

Łukasz Kaczmarek
Kierownik Działu Naukowego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie


e: lukasz.kaczmarek@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 212

 

W ramach funkcjonowania Działu naukowego koordynuje pracę Pracowni archeologicznej, historycznej oraz historii sztuki. Opracowuje i udostępnia dla celów badawczych materiał źródłowy. Przygotowuje wystawy muzealne, organizuje konferencje naukowe oraz prowadzi badania archeologiczne. Sprawuje ogólny nadzór nad magazynami podległymi pracowniom Działu naukowego.

W roku 2008 ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku archeologia broniąc prace magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. J. Fogla pt. Myślistwo od połowy drugiego do połowy pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem w Wielkopolsce. W roku 2016 rozpoczął studia doktoranckie przygotowując rozprawę zatytułowaną Wczesnośredniowieczna ceramika gnieźnieńska od VIII w. do połowy XI w., której promotorem jest prof. dr hab. Hanna Koćka-Krenz. W latach 2007-2009 pracował na stanowisku asystenta w dziale naukowo-oświatowym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Od roku 2009 pracuje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, obecnie na stanowisku adiunkta w pracowni archeologicznej. Jest również członkiem Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na teoretycznej oraz praktycznej stronie tematyki związanej z garncarstwem, osadnictwem pradziejowym, starożytnym oraz z osadnictwem z okresu wczesnego średniowiecza.

Wybrana bibliografia:

Artykuły:

  •  Grób ciałopalny z wczesnej epoki żelaza z miejscowości Popielewo [w:] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XII, 2011, s. 71-79.
  •  Miecz obosieczny z okolic Bydgoszczy. Krótki przyczynek do badań nad uzbrojeniem w okresie przedrzymskim [w:] Studia Europaea Gnesnensia, t. 5/2012, 2012, s.157-164,
  • Brązowe zapinki ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XIII, 2012, s. 81-88.
  • Osada wielokulturowa w Dziekanowicach stan. 21 (AZP 50-32/98), pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, Studia Lednickie, t. XII, 2013, s. 97-125.
  • Garncarstwo od środkowej epoki brązu po wczesną epokę żelaza, [w:] Ł. Kaczmarek (red.) Dawna wytwórczość na ziemiach polskich-katalog wystawy, Gniezno 2015, s. 33-40.

 

#ŁukaszKaczmarek #archeologia #kierownik