Edukator muzealny

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Edukator muzealny

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:

 • wykształcenie wyższe licencjackie (preferowane studia kierunkowe historia, archeologia lub pokrewne);
 • doświadczenie w zakresie pracy edukacyjnej w szkole na stanowisku nauczyciela lub w instytucjach kultury na stanowisku edukatora, instruktora itp.
 • umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • umiejętność pisania tekstów o charakterze popularno-naukowym
 • obycie z występami publicznymi oraz kamerą
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski)
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej
 • kreatywność
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność

 

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata/kandydatki:

 • znajomość funkcjonowania środowiska mediów społecznościowych
 • znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
 • wiedza z zakresu historii wczesnego średniowiecza (w tym kultura materialna)
 • doświadczenie w zakresie wykorzystywania replik artefaktów archeologicznych w procesie popularyzacji
 • uczestnictwo w imprezach archeologicznych/historycznych o walorze popularyzacyjno-edukacyjnym.

 

3. Zakres  obowiązków na stanowisku pracy:

 • realizacja przyjętych strategii: rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 
 • prowadzenie zajęć muzealnych (lekcje, warsztaty)
 • współpraca z innymi komórkami MPPP w Gnieźnie
 • oprowadzanie po salach wystawowych
 • przygotowywanie scenariuszy zajęć muzealnych oraz działań programowych
 • przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli
 • współpraca z innymi muzeami w kraju i zagranicą w kontekście oferty i wymiany programów edukacyjnych
 • opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych (np. edukacyjnych przewodników po    wystawach)
 • prowadzenie badań ankietowych dotyczących oferty edukacyjnej MPPP w Gnieźnie
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności edukacyjnej
 • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
 • nadzór merytoryczny nad ekspozycjami w godzinach otwarcia muzeum

4. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • praca na miejscu oraz  terenie
 • zatrudnienie: 1 lutego 2019 r.

 

  1. Oferujemy:
 • ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

  1. Wymagane dokumenty: 
 • list motywacyjny oraz CV,
 • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w sekretariacie Muzeum lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r., do godz. 15.00  pod adres: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1; 62-200 Gniezno  w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„Oferta kandydata/kandydatki na stanowisko: Edukator muzealny”

 

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest: Grażyna Burzańska t. (61) 426-46-41 w. 208 e-mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl

 

Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

 

  1. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pana/Pani o pracę jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1.
 2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
 3. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych  ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
 5. Przysługujące uprawnienia:
 1. prawo  żądania od administratora danych dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych, 

przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Początków Państwa Polskiego  w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. 
 3. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 208 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum – pokój „Kadry”

 

 

załącznik nr1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#praca #edukacja #muzeum