Zbieramy pamiątki z odtwórstwa!

Każdy może stać się współtwórcą wystawy przygotowywanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Uruchomiliśmy zbiórkę społeczną przedmiotów i pamiątek związanych z odtwórstwem wczesnego średniowiecza. Na Wasze propozycje czekamy do 20 grudnia. To będzie pierwsza wystawa czasowa w 2019 roku. Zbuduj ją razem z nami. Wystawę otworzymy 18 stycznia.

Poniżej szczegóły i regulamin Akcji zbierania pamiątek. Zapraszamy do udziału!

 

Regulamin Akcji:

ZBIERAMY PAMIĄTKI ODTWÓRCÓW HISTORYCZNYCH

Moje wczesne średniowiecze

 

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. ORGANIZATOREM Akcji ogłoszonej w związku z organizacją wystawy „Uwaga historia! Odtwórstwo wczesnego średniowiecza w Polsce”, zwanej dalej AKCJĄ, jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, samorządowa instytucja kultury, z siedzibą
  w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno, wpisanym do rejestrów: RIK 2, NIP 784 10 10 561, REGON 639755382,
  zwane dalej ORGANIZATOREM.

 2. AKCJA ma na celu udostępnienie pamiątek związanych z odtwórstwem historycznym wczesnego średniowiecza: fotografii i materiałów filmowych zwanych dalej PAMIĄTKAMI na wystawę „Uwaga historia! Odtwórstwo wczesnego średniowiecza w Polsce”.

 3. Przedmiotem AKCJI są PAMIĄTKI dotyczące wszelkich wydarzeń, osób i faktów związanych
  z genezą, działaniami, faktami, uczestnikami i następstwami ruchu odtwórstwa wczesnego średniowiecza w Polsce.

 4. PAMIĄTKI w formie cyfrowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres mailowy: magda.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl.

 5. Wybrane PAMIĄTKI będą wykorzystane przez ORGANIZATORA do stworzenia aranżacji wystawy „Uwaga historia! Odtwórstwo wczesnego średniowiecza w Polsce” prezentowanej w siedzibie organizatora w dniach od 18 stycznia do 27 lipca 2019 r.
  (w późniejszym terminie na terenie Skansenu w Wolinie) oraz w celach dydaktycznych, edukacyjnych i promocyjnych AKCJI w Internecie, mediach, materiałach drukowanych
  i cyfrowych. Wykorzystanie PAMIĄTEK będzie miało charakter niekomercyjny.

 6. Zbiórka PAMIĄTEK potrwa od 5 do 20 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia.

 7. Uczestnictwo w AKCJI jest dobrowolne.

 8. Informacje dotyczące AKCJI oraz Regulamin są dostępne na stronie: www.muzeumgniezno.pl.

 9. Szczegółowych informacji w sprawie zbiórki udziela Magda Robaszkiewicz (t. 61 426 46 41 w. 410; magda.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl).


 

 

§ 2.

Zasady przeprowadzenia zbiórki

 

 1. AKCJA ma charakter otwarty. PAMIĄTKI mogą przekazywać osoby pełnoletnie.

 2. Jedna osoba lub zespół może przekazać dowolną liczbę materiałów archiwalnych.

 3. PAMIĄTKI muszą być dostarczone w formie elektronicznej w celu zakwalifikowania ich przez ORGANIZATORA do prezentacji na wystawie.

 4. Materiały w formie elektronicznej należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: magda.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl

 5. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis przekazywanych materiałów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 6. O sposobie dostarczenia do siedziby ORGANIZATOWA PAMIĄTEK w formie analogowej, które zostaną zakwalifikowane do prezentacji na wystawie, zadecydują w porozumieniu właściciel PAMIĄTEK wraz z ORGANIZATOREM na podstawie indywidualnych ustaleń.

 7. Przekazane materiały analogowe po digitalizacji zostaną zwrócone właścicielom, chyba że właściciel postanowi inaczej.

 8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w AKCJI materiałów niezgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub takich, które z innych względów nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

 9. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, osobą wyłącznie zobowiązaną do zaspokojenia wszelkich roszczeń jest uczestnik AKCJI.

 10. Uczestnik wyraża zgodę na:

 1. bezpłatne, publiczne wykorzystanie przez ORGANIZATORA przekazanych materiałów oraz wykorzystania ich m.in. w celach informacyjno-promocyjnych wskazanych w §1, ust. 6 niniejszego Regulaminu;

 2. nabycie przez ORGANIZATORA prawa do korzystania z materiałów będących przedmiotem AKCJI na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.);

 3. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji.

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do skontaktowania się na każdym z etapów zbiórki
  z wybranymi uczestnikami drogą e-mailową lub telefoniczną.

 2. Uczestnik AKCJI, przekazujący materiały, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych praw majątkowych do nich.

§ 3

Terminy

 1. Ogłoszenie AKCJI nastąpi 5 grudnia 2018 r.

 2. Termin zgłaszania PAMIĄTEK drogą elektroniczną mija 20 grudnia 2018 r.

 3. Termin dostarczania PAMIĄTEK do ORGANIZATORA upływa z dniem 31 grudnia 2018 r.

 4. Obiekty kwalifikuje do AKCJI komisja weryfikacyjna w składzie: dr Michał Bogacki, Michał Ostrowski, Sławomir Uta.

 5. Zakwalifikowane w ramach AKCJI obiekty oceniane będą w szczególności wg kryteriów wartości merytorycznej, oryginalności, zgodności z tematyką AKCJI, stanu zachowania.

 

 

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. ORGANIZATORA zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w Regulaminie.

 3. Przystąpienie do zbiórki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zbiórki:

 

 

 

ZBIERAMY PAMIĄTKI ODTWÓRCÓW HISTORYCZNYCH Moje wczesne średniowiecze

 

Karta zgłoszenia do AKCJI

 

OPIS PRZEKAZYWANYCH OBIEKTÓW (m.in. co jest przedstawione na fotografii / czego dotyczy dokument / do kogo należał dany przedmiot / osoby na fotografii / data i miejsce wykonania zdjęcia itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

AUTOR PRZEKAZANYCH OBIEKTÓW (JEŚLI JEST ZNANY) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DANE UCZESTNIKA AKCJI (WŁAŚCICIELA UDOSTĘPNIANYCH OBIEKTÓW)

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)

1. Oświadczam, że:

 1. jestem właścicielem obiektów przekazywanych w ramach akcji ZBIERAMY PAMIĄTKI ODTWÓRCÓW HISTORYCZNYCH Moje wczesne średniowiecze

 2. obiekty nie naruszają praw autorskich osób trzecich

 3. w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko ORGANIZATOROWI zbiórki z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do materiałów lub ich części, w tym prawa własności lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność, zwalniając z odpowiedzialności prawnej ORGANIZATORA AKCJI;

 4. udzielam zezwolenia na bezpłatne, publiczne wykorzystanie przez ORGANIZATORA zgłoszonych materiałów oraz publikowanie ich w materiałach informacyjno-promocyjnych i materiałach dotyczących obchodów setnej rocznicy powstania wielkopolskiego;

 5. w przypadku zdjęć, na którym znajdują się osoby trzecie – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku.

 6. znam i akceptuję postanowienia Regulaminu akcji: ZBIERAMY PAMIĄTKI ODTWÓRCÓW HISTORYCZNYCH Moje wczesne średniowiecze

.

……………………………

Data/podpis


 


 

 1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/podpisana …………………………………………………………………………………..………..

na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na potrzeby organizacji i realizacji wystawy „Uwaga historia! Odtwórstwo wczesnego średniowiecza w Polsce”,

oraz na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem dowolnego medium. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z organizacja i realizacją wystawy „Uwaga historia! Odtwórstwo wczesnego średniowiecza w Polsce”. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie z tytułu wykorzystania mojego wizerunku.


 

……………………………

Data/podpis


 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) informuję, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie możliwy jest pod adresem e-mail iod@muzeumgniezno.pl.

 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 l. e, w celu przeprowadzenia Akcji „Zbieramy pamiątki odtwórców historycznych. Moje wczesne średniowiecze”, a w wymagających tego przypadkach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie będzie ubiegało się o wyrażenie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać podwykonawcy związani z Muzeum umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu.

 6. Przysługują Pani/Panu prawa:

 1. dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania (poprawiania) danych,

 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 4. do ograniczenia przetwarzania danych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres przeprowadzenia Akcji „Zbieramy pamiątki odtwórców historycznych. Moje wczesne średniowiecze” oraz przygotowania i prezentacji wystawy „Żywa historia? Odtwórstwo wczesnego średniowiecza w Polsce” oraz w celu archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia Akcji „Zbieramy pamiątki odtwórców historycznych. Moje wczesne średniowiecze”

 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

#MuzeumGniezno #Odtwórstwo #Akcja