Tomasz Sawicki

fot. Tori Ferenc

Tomasz Sawicki
Zastępca dyrektora

e: tomasz.sawicki@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 204

Sprawuje opiekę nad Działem Naukowym Muzeum i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obiektu w zakresie ochrony zabytków.
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obiektu w zakresie ochrony zabytków. Sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji Zakupowej przy MPPP w Gnieźnie.

W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym kierunek Archeologia Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową na stanowisku archeologa rozpoczął w kwietniu 1981 r. w Muzeum PPP w Gnieźnie. Kierował pracami wykopaliskowymi na stanowiskach wielowarstwowych, głównie na Górze Lecha (wczesnośredniowieczny zespół grodowy) i na terenie przyległym (m.in. dawna wyspa na byłym Jeziorze Świętym z dobrze zachowanym osadnictwem wczesnośredniowiecznym (od. VII/VIII  w.) oraz na terenie miasta i gminy Gniezno (np. realizacja obwodnicy tzw. toruńskiej). Kierował także pracami wykopaliskowymi na stanowiskach wielokulturowych w na trasie gazociągu jamałskiego na terenie gminy Gniezno oraz na terenie autostrady A2 (węzły Dopiewo, Środa Wlkp, Koło).

Od stycznia 2009 r. objął funkcje zastępcy dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, a od 28. marca 2013 r. do 31. marca 2015 – pełnił funkcję p.o. Dyrektora tejże instytucji. Od 1 kwietnia 2015 r. powrócił na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum PPP w Gnieźnie.


Bibliografia:

Artykuły:

 • Wczesnośredniowieczny wał obronny z konstrukcją kamienną na Górze Lecha w Gnieźnie [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 123-135.
 • Z badań nad przemianami topografii i funkcji grodu książęcego na Górze Lecha w Gnieźnie, „Slavia Antiqua”, XL, 1999, s. 9-29.
 • Gniezno w X wieku – na szlaku ku męczeństwu [w:] Tropami Św. Wojciecha, Poznań 1999, s. 111-131.
 • Wczesnośredniowieczny zespół grodowy w Gnieźnie [w:] Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych, Poznań 2001, s. 87-126.
 • Badania przy Kościele Św. Jerzego w Gnieźnie [w:] Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych, Poznań 2001, s.163-186.
 • Pracownia romańskiej ceramiki architektonicznej na Górze Lecha  [w:] Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych, Poznań 2001., s. 187-220.
 • Z badań nad zamkiem książęcym na Górze Lecha w Gnieźnie [w:] Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych, Poznań 2001, s.221-241.
 • Hipotetyczna trasa wjazdu cesarza Ottona III do Gniezna na podstawie najnowszych badań archeologicznych [w:] Trakt cesarski. Iława – Gniezno – Magdeburg, Poznań 2002, s.317-348.
 • Zagadnienie pozostałości architektury przedromańskiej w północnej części Góry Lecha (Gród Książęcy) w Gnieźnie [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce, Gniezno 2004, s.144-155.
 • Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Daniszewie pod Kołem, woj. Wielkopolskie, „Slavia Antiqua”, t. 49, 2008, s.149-209.
 • Gniezno. Centralny ośrodek państwa wczesnopiastowskiego w świetle badań archeologicznych, [w:] Chrzest-św. Wojciech-Polska, katalog wystawy, Gniezno 2016, s. 59-104.
 •  Próba rekonstrukcji skrzyń trumiennych [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, (red.) A. Buko, Warszawa 2016, s. 381-406.
 • Gnesen [w:] Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, b.12, Berlin – New Jork 1998, s.248-250.
 • Gnesen [w:] Europas mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung, t.1, Stuttgart 2000, s. 471-474.
 • T. Sawicki, Tentative recontruction of coffin boxes [w:] Bodzia. New Quality of Cemeteries from the Late Viking Age – wyd. Koninklijke Brill NV, Leiden 2014, s. 275-281.
 • Iron artifact [w:] Bodzia. New Quality of Cemeteries from the Late Viking Age –  wyd. Koninklijke Brill NV, Leiden 2014, s. 164-170.

 

     

 

#TomaszSawicki #zastępca #dyrektora